پرسشنامه های خود تنظیمی زیمر من و ماتینز پونز(1986):

-    پرسشنامه خودتنظیمی دانش اموز(SRLIS): 14 راهبرد یادگیری خودتنظیم شامل خودسنجی، سازماندهی و انتقال اطلاعات، خرد کردن اهداف و برنامه ریزی، جستجوی اطلاعات، ضبط و یاداشت کردن و نظارت بر خود، سازماندهی محیط، خودپیامدی، سلسله مراتبی کردن و به حفظ سپردن ، کمک گرفتن از همسالان، کمک گرفتن از معلم، کمک گرفتن از بزرگسالان، مرور امتحانات قبلی، مرور کردن یادداشت ها و جزوات و مرور کردن کتابهای درسی در این پرسشنامه لحاظ شده اند. از ازمودنی خواسته می شود تا میزان استفاده از راهبردهای فوق را در شش موقعیت یادگیر ی را با لیکرت چهار درجه ای از خیلی کم تا بیشتر اوقات درجه بندی کند. علاوه بر چهارده راهبرد یک سوال یعنی سوال 15 هم استفاده شده است که به راهبردی اشاره ندارد اما امکان پاسخ خلاقانه دانش اموز را در شیوه ای خلاقانه از موارد بالا فراهم می سازد. دامنه نمرات از 15 تا 60 متغیر خواهد بود.

-    پرسشنامه خودتنظیمی دانش اموز از نظر دبیر(RSSRL): این پرسشنامه 12 سوال دارد که در 5 گزینه «هرگز، بندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات و همیشه» تنظیم شده است. حداقل نمره 12 و حداکثر 60 خواهد بود.

+ نوشته شده در سه شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 17:57 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |