پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان؛ انگلس و همکاران، 2005:

ابزار خود گرازش دهی 36 سؤالی است که به منظور اندازه گیری سطح دشواری بین فردی ادارک شده به وسیله نوجوانان 18-12 سال، در دامنه وسیعی از روابط و موقعیت های اجتماعی طراحی شده است. این پرسشنامه شامل پنج عامل جرات ورزی (16 سوال)، روابط با غیر همجنس (7 سوال)، صحبت کردن در جمع (5 سوال)، روابط خانوادگی (4 سوال) و دوستی های نزدیک (4 سوال است و در مقیاس 5 درجه ای لیکرت از اصلاً دشوار نیست تا کاملاً دشوار است نمره گذاری می شود. نمره بالا در این پرسشنامه نشان دهنده بالا بودن سطح دشواری های بین فردی است.

دانلود پرسشنامه

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱ساعت 7:44 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

فهرست رفتاری کودک، CBCL؛ آشنباخ، 2001: این فرم از مجموعه فرم های موازی آشنباخASEBA  بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در 8 عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایتهای جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفت قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل می دهند. سوالات مقیاس های این پرسشنامه به صورت سه گزینه ای کاملا(2)، معمولا(1) و اصلا(0) است. هنجار یابی نظام سنجشی مبتنی بر تجربه آشنباخ در ایران توسط مینایی(1384)صورت گرفته وضرایب همسانی درونی بین 73/0 تا 87/0 گزارش شده است. ضرایب بازآزمایی نیز بین 38/0 تا 97/0 بدست امده است.

فرم گزارش معلم TRF؛ آشنباخ، 2001:  این فرم از مجموعه فرم های موازی اشنباخ است و 112 سوال دارد و با طیف سه درجه ای(نادرست=0، تا حدی درست=1 و کاملا درست=2) توسط معلم یا سایر کارکنانی که در محیط آموزشگاه با کودک سرو کار دارند و با عملکرد او آشنا هستند تکمیل می شود و مواد ان تا حد بسیار زیادی شبیه مواد فهرست رفتاری کودک CBCL است. روایی و پایایی این ازمون توسط مینایی(1384) در جامعه ایرانی بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.

+ نوشته شده در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:40 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

آزمون علائم مرضی کودکانCSI4؛  اسپیرافکین و گادو : یک مقیاس درجه بندی رفتار است و به منظور غربال اختلالهای رفتاری و هیجانی در کودکان سنین 5 تا 12 سال طراحی شده است و دارای 2 فرم مخصوص والدین و معلمین می باشد.گروه بندی سئوالات CSI4 بر اساس ملاکهای تشخیصی DSMIV بوده وانجام یک مصاحبه منظم و کلی را تسهیل نموده و به کاهش خطا در تشخیص نوع اختلال کمک بسزایی می کند.

آزمون اعتياد به اينترنتIAT؛ یانگ، 1998:  این آزمون 20 سوالي براي سنجيدن ميزان و شدت اعتياد به اينترنت و تعارض هاي خانوادگي،کاري، مدرسه اي و روابط بين فردي بر مبناي تجربيات باليني ساخته شده است. آزمودنی باید با ليکرت 6 درجه اي ( هرگز=0،  به ندرت=1 ،  گاهي=2،  معمولا=3، اغلب=4 و  هميشه=5)  به پاسخگویی بپردازد. دامنه  نمرات اين آزمون از صفر تا 100 است،که نمره بيشتر نشان دهنده وابستگي بيشتر به اينترنت و شدت مشکلاتي است که در نتيجه بهره گيري مفرط از اينترنت براي شخص بوجود آمده است. يانگ(1998)،شد،بدين  نمره 0 تا 39 را نشان دهنده کاربر معمولي،نمره 40 تا 69 را نشان دهنده کاربر در معرض خطر و نمره 70 تا 100 رانشان دهنده کاربر معتاد می داند.پایایی این ازمون در مطالعات مختلف از 88/0 تا 90/0 بدست امده است(، يو و همکاران، ،2004؛  کيم و همکاران،2005؛ ينگ،چو،بيتي،لي و چو،2005؛ شهرآراي،مرادي وقاسم زاده؛1384)

+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 10:45 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

پرسشنامه رفتاری کودکان راتر، فرم والدین1975(Rutter s Child behavior questionnaire for Parents). این پرسشنامه دارای 30 عبارت است.زمان لازم برای پاسخدهی بوسیله والدین حدود 20 دقیقه می باشد. والدین با توجه به رفتارهای کودکان در 12 ماه گذشته می توانند به پرسشها پاسخ دهند. این پرسشنامه  متغیرهای بیش فعالی-پرخاشگری، اضطراب- افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی، کمبود توجه و حواسپرتی را از دیدگاه والدین می سنجد.

پرسشنامه رفتاری کودکان راتر، فرم معلم، 1976(Rutter s Child behavior questionnaire for teachers): این پرسشنامه برای شناخت مشکلات رفتاری کودکان دبستانی ساخته شده است.نسخه اولیه این پرسشنامه دارای 26 ماده بوده است . فرم ایرانی این پرسشنامه در  30 ماده توسط خرامین و بوالهری(1373 ) تهیه شده است. این پرسشنامه  متغیرهای بیش فعالی-پرخاشگری، اضطراب افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی، کمبود توجه و حواسپرتی را از دیدگاه معلمان می سنجد.[1]

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:49 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |