پرسشنامه سنجش خانواده؛ اپشتاین، بالدوین و بیشاپ: این مقیاس 60 سوالی بر اساس الگوی مک مستر ساخته شده است و خصوصیات ساختاری، شغلی و تعاملی خانواده را معین می کند. این مقیاس شامل 7 خرده مقیاس حل مشکل، نقش ها، پاسخگری عاطفی، در گیری عاطفی، کنترل رفتار، ارتباط و عملکرد کلی  می باشد. میلر و همکاران(...) آلفای 74/0 تا 92/0 را برای خرده مقیاس ها گزارش کرده اند.

+ نوشته شده در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:39 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

خرده آزمونهاي حمايت از سوي والدين، معلمان و دوستان؛ پارك و همكاران، 2002 : اين آزمون از سه بخش مشابه تشكيل مي شود. هر بخش داراي 12 گويه است و نيمي از آنها ميزان حمايت" عاطفي- هيجاني" و نيمي ديگر بيانگر حمايت از  طريق "آگاهي دادن" هستند. اين پرسشنامه براساس مقياس هفت درجه اي ليکرت از1(اصلا وابدا) تا 7 (خيلي زياد) تنظيم شده است كه توسط مرتضوي(1383)  ترجمه و روی  نمونه هايي از دانش آموزان ايراني هنجاريابی شده است. پايائی اين پرسشنامه از روش تعيين ضريب آلفای كرانباخ برای حمايت اجتماعي به وسيله والدين(93/0)، حمايت اجتماعي ازسوي معلمان( 92/0) و  حمايت اجتماعي از سوي دوستان( 94/0 ) گزارش شده است.

+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 10:44 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

پرسشنامه حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان( طهماسیان، 1384):

این پرسشنامه دارای 19 ماده است و پایایی آن در باز آزمایی78/0و با آلفای کرونباخ 65/0 است.

مقیاس جو خانواده(موس و موس، 1976)

این ابزار برای سنجش ادراک اعضای خانواده از زندگی خانوادگی است که به طور گسترده در نمونه های بالینی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. هر عبارت با کلمات درست و نادرست( صفر و یک) مشخص می شود. نمره خام هر خرده مقیاس از مجموع پاسخهای 9 عبارت مربوطه حاصل می شود.حداقل نمره صفر و حداکثر آن 9 خواهد بود.این مقیاس 10خرده مقیاس دارد.

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:26 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

پرسشنامه حمایت اجتماعی SSI ثامتی و نجاریان1374: این پرسشنامه با 68 ماده دارای دو عامل SSI-1( حمایت اجتماعی مربوط به دوستان) و SSI-2( حمایت اجتماعی مربوط به خانواده است. در این پرسشنامه پاسخ نادرست صفر و پاسخ درست یک می گیرد.

مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمنت و همکاران1988: این پرسشنامه 12 ماده دارد و براساس لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق حمایت اجتماعی ادراک شده از جانب دوستان ، خانواده و فرد خاص را می سنجد.

+ نوشته شده در سه شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 17:56 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |