مقیاس کمال گرایی FMPS. (فراست و همکاران، 1990)

این پرسشنامه 35 سوال دارد. پاسخها در لیکرت 5 درجه ای (از1 تا 5) تنظیم شده اند. این پرسشنامه دارای شش زیر مقیاس است که از جمع 4 زیر مقیاس نگراین افراطی در باره اشتباهات، درک شخص از انتقادات والدین، درک شخص از انتظارات والدین و تمایل به شک و تردید کمال گرایی منفی بدست می آید و از جمع 2 زیر مقیاس گرایش به نظم و سازمان یافته بودن و معیارهای عملکرد شخصی کمال گرایی مثبت بدست می آید. نمره کمال گرایی کل از مجموع  زیر مقیاس از شش مقیاس بجز نظم بدست می آید.

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:41 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای کارور:

این پرسشنامه شامل 60 سوال است و درمقایس 4 درجه ای نمره گذار می شود. سه سبک مساله مدار، هیجان مدارمثبت و هیجان مدار منفی در این پرسشنامه لحاظ شده اند. روایی این مقیاس در یاران توسط ملازاده(1381) مورد بررسی قرار گرفته است.

دسترسی در: نصیر زاده:raznasirzadeh@gmail.com

**آشنایی با آزمونهای خودکارآمدی[2]

پرسشنامه خود اثرمندی کودکان و نوجوانان( موریس، 2002):

این پرسشنامه دارای سه خرده آزمون در سه حیطه خود اثرمندی اجتماعی، تحصیلی و هیجانی است.

پرسشنامه باور به مهارتها یا خودکارامدی حرفه ای(SCI) بتز 1996:

این پرسشنامه 60 ماده دارد که هر 10 ماده آن برای ارزیابی باور به توانمندیهای فرد برای هر یک از حیطه های رغبت تشکیل شده اند. محتوای این ماده ها فعالیتها، وظایف و موضوعات درسی هستند. پاسخ دهندگان میزان باور به توانایی های خود را برای انجام هر یک از وظایف و فعالیتها یا به موفقیت رساندن هر یک از دوره های تحصیلی روی مقیاس پنج درجه ای از "کاملا باور دارم=1" تا" اصلا باور ندارم=5" مشخص می کنند. ابعاد واقع گرایی، جستجو گری هنری، اجتماعی، متهور و قراردادی مورد بررسی قرار می گیرد.

* دسترسی در: Leila.hagh@yahoo.com    

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:41 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی(ایسلر و میلر):

 این پرسشنامه دارای 20 جمله است که بیانگر رفتار اجتماعی و بین فردی قابل مشاهده دانش آموزان در محیط مدرسه است. برای هر سوال طیف چهار گزینه ای که نشان دهنده میزان مهارت اجتماعی دانش اموز است، وجود دارد: بدون مهارت=(0)، مهارت کم= (1)، مهارت نسبی=(2)، مهارت خوب=(3)، مهارت زیاد=(4).

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:40 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

مقیاس اضطراب اجتماعی(واتسون و فرند، 1996):

این پرسشنامه 58 ماده ای دارای دو خرده مقیاس است: مقیاس اجتناب و پریشانی اجتماعی(28 ماده) و مقیاس ترس از ارزیابی منفی(30 ماده). در پژوهش اولیه ضریب پایایی بازآزمایی خرده مقیاس اجتناب و پریشانی اجتماعی برابر 79/0 و پایایی ترس از ارزیابی منفی برابر 94/0 است.

پرسشنامه ترس از تصویر بدنی(BICI). لیتلتون، اکسام و پوری2005:

این پرسشنامه مداد کاغذی دارای 19 ماده می باشد ودر یک لیکرت 5 درجه ای از هرگز(1 ) تا همیشه(5) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

* دسترسی در: soodabeh_bassak@yahoo.com

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:39 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

فرم کوتاه پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت(NEO-FFI): این پرسشنامه 60 ماده است و به وسیله جان( به نقل از حق شناس، 1385) ساخته شده است. پاسخ هر سوال در طیف پنج درجه ای لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق نمره گذاری می شود. ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس های نورزگرایی، برونگرایی، تجربه پذیری، توافق و وظیفه شناسی از 52/0 تا87/0 متغیر بوده است.

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون(GWPQ)، 1989:

این مقیاس میزان فعالیت سیستمهای مغزی/ رفتاری و مولفه های انها را بررسی می کند و در برگیرنده 120 ماده است. برای ارزیابی هر یک از سیستمهای فعال سازی رفتاری، بازداری رفتاری و جنگ/گریز 40 ماده در نظر گرفته شده است. از 40 ماده مربوط به فعالیت سیستم بازداری رفتاری، 20 ماده مربوط به مولفه اجتناب فعل پذیر و 20 ماده به مولفه خاموشی اختصاص دارد. از 40 ماده مربوط به فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری 20 ماده به مولفه روی آورد و 20 ماده به مولفه اجتناب فعال اختصاص دارد و در نهایت از 40 ماده مربوط به سیستم جنگ/گریز 20 ماده به مولفه جنگ و 20 ماده به مولفه گریز اختصاص دارند. پایایی این مقیاس با الفای کرونباخ از 65/0 تا 75/0 گزارش شده است.

فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک(EPQ-R).

این پرسشنامه دارای 90سوال است و برونگردی، دروغ سنجی، روان‌ازردگی، روان گسسته گرایی را می سنجد. روایی این مقیاس در ایران توسط حق شناس( بدون تاریخ)صورت گرفته است.

* دسترسی در atashkar.r@gmail.com

پرسشنامه شخصیتی چند محوری میلون(MCMI-II).

این پرسشنامه چند وجهی توسط تئودور میلون و بر اساس نظریه زیستی اجتماعی طراحی شده است و در برگیرنده 175 جمله کوتاه خود صویفی با پاسخهای بلی- خیر بوده و 22 خرده مقیاس را می سنجد. خواجه موگهی( 1372) با روش کودر ریچاردسون پایایی این پرسشنامه را تایید کرده است.

دسترسی در:akbari76ir@yahoo.com

پرسشنامه ویژگیهای روانشناختی کالیفرنیا(CPI) گاف 1975:

این پرسشنامه 480 ماده دارد و 18 ویژگی روانشناختی را می سنجد.این پرسشنامه بر خلاف بیشتر پرسشنامه های شخصیتی که برای کاربردهای روانپزشکی، آسیب شناسی و بالینی ساخته شده اند و کمتر به جوانب مثبت و جذاتب شخصیت پرداخته اند برای بررسی ویژگی های شخصیتی که در زندگی اجتماعی، تعاملات بین فردی بیشتر موثر هستند و نیز در اندازه گیری انواع رفتارهای اجتماعی و بزهکارانه بسیار مناسب است.

* دسترسی در: shahriari1307@yahoo.com 

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:39 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

پرسشنامه رغبت شغلی استرانگ( 2005):

این پرسشنامه دارای 290 ماده است که در 6 قسمت مختلف( مشاغل(107 ماده)، زمینه های موضوعی(45 ماده)، فعالیتها(84 ماده)، فعالیتهای تفریحی(29 ماده)، افراد(16 ماده)، و ویژگی های شما(9 ماده)) سازماندهی شده است. در تمام بخش ها از فرد خواسته می شود که متناسب با علاقه خود یکی از گزینه های " بسیار علاقمندم"، " علاقمندم"، بی تفاوت"، " علاقمند نیستم"، و اصلا علاقمند نیستم" را انتخاب کند. نتایج در سه سطح موضوعهای کلی شغلی مقیاس های رغبت اصلی و مقیاس های سبک فردی ارائه می شود.

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:37 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خودآگاهی بزرگسالان(TOSCA-3):

اين مقياس كه توسط تانجي(Tangeney, J. P) و همكاران 2000، ساخته شده است مربوط به بزرگسالان است كه موقعيتهاي مختلفي را در بر مي گيرد كه در زندگي روزمره ممكن است پيش آيد. TOSCA-3 شامل 16 سناريو است كه 10 سناريو، مثبت و 5 سناريو منفي است. سناريوهاي اين نسخه دربرگيرنده ماده هايي هستند كه مستعد بودن به صفت شرم(16 ماده)، مستعد بودن به صفت گناه( 16 ماده)، بروني كردن(16 ماده)، بي تفاوتي(11 ماده)، غرور آلفا- غرور نسبت به خود(5 ماده) و غرور بتا- غرور نسبت به رفتار-(5 ماده) را مي سنجد. هر ماده بر روي يك مقياس 5 درجه اي ليكرت از 1( هرگز) تا 5( به احتمال زياد) درجه بندي مي شود. اين مقياس توسط عطري فرد(83 13) ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است.

* اين پرسشنامه نزد مولف وبلاگ موجود است.

پرسشنامه طرد همسالان(طهماسیان، 1384).

این پرسشنامه برای سنجش طرد همسالان و احساس تنهایی ساخته شده است. این پرسشنامه 15 ماده دارد و پایایی باز آزمایی آن 93/0 و آلفای کرونباخ 91/0 بدست آمده است.

پرسشنامه احساس غربت دانشجویان(HQ) آرچر و همکاران 1998:

این پرسشنامه دارای 30 عبارت است و دو عامل دلبستگی به خانه و نارضایتی از دانشگاه را متمایز کرده است.

پرسشنامه احساس غربت(UHS) فن فلیت 2001:

اینن مقیاس 45 ماده دارد و حاوی 5 عامل دلتنگی برای خانواده، احساس تنهایی، دلتنگی برای دوستان، مشکلات در سازش و نشخوار فکری است. این مقیاس دارای 3 ماده تکمیلی نیز می باشد که دو ماده اول 46 و 47 فراوانی تجربه غربت را در موقعیت کنونی و در گذشته و ماده آخر 48 شدت احساس غربت را می سنجد.

** پرسشنامه در نزد مولف وبلاگ و ejei@iranpsy.ir موجود است.

مقیاس خود ناتوان سازی(SHS): جونز و رودوالت(1982):

این مقیاس 25 ماده دارد. پاسخ به پرسشها بر اساس لیکرت 6 درجه ای(از 0 تا 5) تنظیم شده است.

دانلود مقیاس خودناتوان سازی

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان(AISS) شینا و سینگ 1993:

این پرسشنامه 60سوال دارد و سه حوزه اصلی سازگاری عاطفی، اجتماعی و اموزشی را مورد اندازه گیری قرار می دهد.

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:28 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس(SEEQ) مارش، 1997:

این پرسشنامه دارای 41 سوال است که 9 بعد تدریس کارامد( یادگیری، علاقمندی، سازماندهی، تعامل گروه، رابطه استاد/ دانشجو، جامعیت، امتحانات، تکالیف و ارزیابی کلی) و 10 سوال ویژگی های دانشجویان و درس را به عنوان متغیر های بالقوه تورش دار می سنجد. گویه های این مقیاس در یک طیف لیکرت 5 درجه ای از خیلی خوب=5 تا خیلی ضعیف=1 درجه بندی شده اند.

* دسترسی در: stalepasand@semnan.ac.ir

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:27 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

مقیاس افسردگی- اضطراب و استرس DASS_21 (لویباند و لویباند، 1995)

این پرسشنامه در دو فرم 42 و 21 سوالی طراحی شده است که فرم 21 سوالی خلاصه شده است.

دانلود مقیاس

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ):

پرسشنامه سلامت عمومي يك پرسشنامه 28 سؤالي است که توسط گلدبرگ و هيلر (1979) تدوین گردیده است و چهار خرده مقياس علائم جسماني، علائم اضطرابي و اختلال خواب، كاركرد اجتماعي و افسردگي(هر كدام 7 سوال) را مي سنجد. به هر خرده مقياس 1 نمره و به كل پرسشنامه نيز 1 نمره اختصاص مي يابد. بدين ترتيب 5 نمره بر اساس اين پرسشنامه محاسبه مي شود. در هر خرده مقياس از نمره 6 بالاتر و در كل پرسشنامه از نمره 22 به بالا بيانگر علائم مرضي است. مطالعات متعدد نشان می دهد که اين پرسشنامه از اعتبار و روایی بالايی برخوردار است. اعتبار حيطه هاي چهارگانه پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ به ترتيب92/0، 88/0، 91/0، 83/0 و به روش تصنيف75/0، 69/0، 88/0، 89/0 گزارش شده است. ضرايب روایی نيز در مطالعه ای كه با استفاده از فهرست تجديد نظر شده علائم رواني (SCL90-R) انجام شده است به ترتيب 86/0- ، 85/0- ، 72/0- و 82/0- بدست آمده است

دانلود پرسشنامه

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:27 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

پرسشنامه حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان( طهماسیان، 1384):

این پرسشنامه دارای 19 ماده است و پایایی آن در باز آزمایی78/0و با آلفای کرونباخ 65/0 است.

مقیاس جو خانواده(موس و موس، 1976)

این ابزار برای سنجش ادراک اعضای خانواده از زندگی خانوادگی است که به طور گسترده در نمونه های بالینی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. هر عبارت با کلمات درست و نادرست( صفر و یک) مشخص می شود. نمره خام هر خرده مقیاس از مجموع پاسخهای 9 عبارت مربوطه حاصل می شود.حداقل نمره صفر و حداکثر آن 9 خواهد بود.این مقیاس 10خرده مقیاس دارد.

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:26 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |

مقياس درجه بندي حرمت خود(SERS)

اين ابزار يك مقياس 40 آيتمي است كه در يك ليكرت 7 درجه اي توسط نوجنت و توماس(Nugent, W. R. & Tomas. J. w) در سال 1993 ساخته شده است. نمره گذاري اين آزمون به اين صورت است كه 20 ايتم به صورت مثبت و 20 ايتم باقي مانده  با قرار دادن علامت منفي در جلوي نمره آيتم ها ارزش گذاري مي شود. در نهايت نمرات آيتم ها جمع مي شود و در دامنه120+ تا 120- قرار مي گيرد. در اين دامنه نمرات مثبت شاخص حرمت خود مثبت و نمرات منفي شاخص حرمت خود منفي ستند.

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:25 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |